2.11.08

เรื่องทุกข์ตัวเราแสนจะทนทุกข์ (ทุกข์)
เพราะมีตัวเราจึงมีทุกข์ (สมุทัย)
ไม่มีตัวเราและไม่มีทุกข์ (นิโรธ)
...
ธรรมชาติของชีวิตคือทุกข์ (มรรค)

กล้าที่จะเจ็บ...
กล้าที่จะปล่อย...
กล้าที่จะศิโรราบ...
กล้าที่จะเผชิญ...

วิจักขณ์