RETREAT

สัมผัสแห่งการตื่นรู้: กระบวนทัศน์ใหม่ในวิถีการภาวนา
ณ สวนโมกข์นานาชาติ
๑๑-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๑-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

“สัมผัสแห่งการตื่นรู้” เป็นพื้นที่การฝึกภาวนาแบบเข้มข้น สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่สนใจมิติที่หลากหลายของพุทธศาสนา ทั้งในเทคนิคการภาวนา ประวัติศาสตร์ รากฐานไตรสิกขา พุทธปรัชญา และพุทธศาสนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นโอกาสผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ด้านใน ให้ได้มาพบปะพูดคุยและภาวนาร่วมกัน กิจกรรมจะประกอบด้วยการนั่งสมาธิภาวนาและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อการเข้าไป สัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย สลับกับการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติและความเข้าใจพื้นฐานโดยวิทยากร และการถามตอบคำถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วม ด้วยภาษาในชีวิตประจำวันที่เข้าใจได้ง่าย
ใน “สัมผัสแห่งการตื่นรู้” วิทยากรจะผสมผสานคุณค่าของการภาวนาที่ที่ฝึกฝนกันในสายการปฏิบัติทั้งในสาย เถรวาท มหายาน และวัชรยาน จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ผสมผสานกับวัตรปฏิบัติที่เรียบง่ายในสวนโมกข์นานาชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการภาวนาในฐานะการเดินทางทางจิตวิญญาณ และพื้นฐานแห่งการตื่นรู้ของชีวิต

จัดปีละ ๒ ครั้งทุกปี ขอรับใบสมัครได้ที่ shambhala04@gmail.com

ง่ายงามในความธรรมดา: เส้นทางการฝึกตนของคนธรรมดา
ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
จัดโดย เสมสิกขาลัย www.semsikkha.org
๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

สมัครได้ที่ เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง sem_sikkha@yahoo.com


ภาวนาคือชีวิต
ณ ปางไฮรีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คอร์สอบรมภาวนา ๑๔ วันสำหรับสมาชิกสังฆะวัชรปัญญาและผู้ที่เคยผ่านการฝึกฝนกันมาแล้ว


กระท่อมฝึกเดี่ยว (Solo Retreat Cabin)
สำหรับการปลีกวิเวก เพื่อฝึกกับการเผชิญจิตใจตัวเองอย่างเข้มข้นวิจักขณ์ พานิช
วิทยากรอบรมภาวนาของเสมสิกขาลัย
อาจารย์พิเศษวิทยาลัย
และนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ศาสนา

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาโรปะ ความสนใจของเขาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการศึกษาทางเลือก การเยียวยาภายใน จิตวิทยาแนวพุทธ สิทธิมนุษยชน และพุทธศาสนากับบริบททางสังคมและการเมือง ด้วยความเข้าใจในพุทธศาสนาที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบของพุทธศาสนาตามจารีต สามปีที่ผ่านมา เขาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดมุมมองความเข้าใจทางด้านศาสนาในหลากหลายบริบททางสังคม และสนับสนุนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ พูดคุย และถกเถียง รูปแบบการนำหลักธรรมไปใช้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมและสร้างสรรค์
คลุกดิน มองดาว