28.11.08

จิตตปัญญา ม.อ.

พื้นฐานจิตตปัญญาศึกษา
โดย ณัฐฬส วังวิญญู, วิจักขณ์ พานิช, ฌาณเดช พ่วงจีน
คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ สวนสายน้ำ
หาดใหญ่, สงขลา