28.11.08

ประกาย

อ่าน "จิตตปัญญา การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ" โดย น้องผึ้ง

พื้นฐานจิตตปัญญาศึกษา
โดย ณัฐฬส วังวิญญู, วิจักขณ์ พานิช, ฌาณเดช พ่วงจีน
๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หาดใหญ่, สงขลา