19.11.08

สัมผัสแห่งการตื่นรู้ (๒)


(ในภาพ)นภา,ศรี,หยี่,จันทร์,นุช,ชีอูฐ,จินต์,ดาว,ตู่,นิต้า,ตั้ม,เสริฐ,นัน
(ตกกล้อง)ป่าน,โอ,ฉาย,แอ๊ะ
(ถ่ายภาพ)มีน

"สัมผัสแห่งการตื่นรู้"
๑๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
สวนโมกข์นานาชาติ
ไชยา, สุราษฎร์ธานี

"Touching Enlightenment"
with vichak panich
11-18 July 2008
Suan Mokh International Hermitage,
Chaiya, Suratthani