19.1.09

samsaraจากโลกแห่งกิเลสตัณหา
กลับสู่โลกแห่งกิเลสตัณหา
มีการหยุดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง--
ถ้าฝนจะตก ก็ให้มันตกไป
หากลมจะพัด ก็ให้มันพัดไป

อิคคิว