19.5.09

อยู่กับสิ่งที่เป็น

๔๑ ชีวิตกับเส้นทางการอยู่กับสิ่งที่เป็น...

"เป็น อยู่ คือ"
โดย กัญญา ลิขนสุทธิ์ และ วิจักขณ์ พานิช
๑๒-๑๘ พฤษภาคม ๕๒
ณ สวนโมกข์นานาชาติ