1.12.07

บนเส้นทางแห่งการฝึกตน


โดย วิจักขณ์ พานิช
[รายละเอียดทั้งหมด..คลิ๊กที่นี่]

“บนเส้นทางแห่งการฝึกตน” เป็นพื้นที่สำหรับกัลยาณมิตรในแวดวงจิตตปัญญาศึกษา พุทธศาสนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ด้านใน ให้ได้มาพบปะพูดคุยและภาวนาร่วมกัน กิจกรรมจะประกอบด้วยการนั่งสมาธิภาวนาและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อการเข้าไปสัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย สลับกับการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติและความเข้าใจพื้นฐานโดยวิทยากร และการถามตอบคำถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วม ด้วยภาษาในชีวิตประจำวันที่เข้าใจได้ง่าย

บนเส้นทางแห่งการฝึกตนในครั้งแรก ใช้ชื่อตอนว่า ชัมบาลา: การเดินทางของนักรบ โดยจะนำเสนอคุณค่าของการภาวนาที่ฝึกฝนกันในสายการปฏิบัติของเชอเกียม ตรุงปะ และการถอดความเข้าใจจากหนังสือของเชอเกียม ตรุงปะที่ชื่อ “ชัมบาลา: การเดินทางของนักรบ” จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการภาวนาในฐานะการเดินทางทางจิตวิญญาณ และการเรียนรู้พื้นฐานของชีวิต

สถานที่ เรือนร้อยฉนำ คลองสาน
ครั้งที่ ๑: ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ครั้งที่ ๒: ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๑
และรีทรีท (เข้าฝึกเข้ม): วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่เรือนไทย หมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

ค่าลงทะเบียน ๘๐๐ บาท (ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก)
รีทรีท: ๓๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง อาหาร และที่พัก)

สอบถามรายละเอียด หรือสำรองเข้าร่วมอบรมได้ที่
เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง
ฐิติรัตน์ จันทร์เนียม หรือ เจนจิรา โลชา
02-314 7385- 6
semsikkha_ram@yahoo.com