6.3.09

mind mandala"mind mandala"
mandala of practitioners' mind

สัมผัสกับความลุ่มลึกจากประสบการณ์ตรงของเพื่อนร่วมทาง
เข้าไปทักทาย สะท้อนความรู้สึก เป็นกำลังใจให้แก่กัน

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
มอบถวายเป็นมณฑลหลากสีสันอันวิจิตร
แด่ครูบาอาจารย์ในสายธารแห่งการตื่นรู้

ด้วยศรัทธาและความจริงใจในสายธรรมปฏิบัติที่คงมั่น ไม่ผันแปร

"มณฑลวัชรปัญญา"
shambhala04@gmail.com
๑๐๘/๑ ซ.บางขุนนนท์ ๑๐
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ๑๐๗๐๐