22.5.08

หลุม๒ พาร์๓

this is another gathering of forty more educators, professors, deans, and presidents of universities all over thailand. once again, three of us have introduced them into the richness of 'space' where the journey of contemplative education can only occur.

"เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ" รุ่นที่ ๒
การอบรมพื้นฐานจิตตปัญญาศึกษาสู่มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โดย ณัฐฬส วังวิญญู, วิจักขณ์ พานิช, ฌาณเดช พ่วงจีน
บ้านผู้หว่าน, นครปฐม
๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

"contemplative education"
with nuttarote wangwinyoo, vichak panich & chandet puangchin
ban pu waan, nakorn prathom
20-22 may 2008

>>> visit our "discussion board"