13.2.08

retreat at suanmokh“สัมผัสแห่งการตื่นรู้”
กระบวนทัศน์ใหม่ในวิถีการภาวนา
๑๑ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ สวนโมกข์นานาชาติ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โดย วิจักขณ์ พานิช

“สัมผัสแห่งการตื่นรู้” เป็นพื้นที่การฝึกภาวนาแบบเข้มข้น สำหรับกัลยาณมิตรในแวดวงจิตตปัญญาศึกษา พุทธศาสนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ด้านใน โดยวิทยากรจะผสมผสานคุณค่าของการภาวนาที่ที่ฝึกฝนกันในสายการปฏิบัติทั้งในสายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการภาวนาในฐานะการเดินทางทางจิตวิญญาณ และพื้นฐานแห่งการตื่นรู้ของชีวิต

รายละเอียดการเข้าร่วมฝึกอบรม

ค่าสมัคร ๓๕๐๐ บาท (รวมค่าอาหารและที่พัก ไม่รวมค่าเดินทาง)
*อุบาสก อุบาสิกา นักบวช หรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอทุนสนับสนุนได้
*ขอใบสมัครรับทุนที่ shambhala04@gmail.com

จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน ๒๕ คน
สนใจติดต่อรับใบสมัครและสำรองการเข้าร่วมได้ที่
ฐิติรัตน์ จันทร์เนียม หรือ เจนจิรา โลชา
โทร ๐๒- ๓๑๔ ๗๓๘๕ ถึง ๖
หรือ shambhala04@gmail.com

การเตรียมตัว
๑. เดินทางไปสวนโมกข์นานาชาติด้วยตนเอง
๒. ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ สวนโมกข์นานาชาติ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.ปฐมนิเทศ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๓. สิ้นสุดกิจกรรมวันที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๒.๐๐ น.
๔. การฝึกอบรมใช้สถานที่ภายในสวนโมกข์นานาชาติ ในลักษณะกินง่าย อยู่ง่าย ทานอาหารมังสวิรัติสองมื้อ คือ มือเช้า และเที่ยง นอนหอพักรวม กางมุ้ง นอนตั่ง หนุนหมอนไม้ ห้องน้ำรวม ให้เตรียมผ้าถุงหรือผ้าขาวม้า สำหรับอาบน้ำไปด้วย แต่งกายสุภาพและสบาย เหมาะกับการนั่งเป็นเวลานาน ไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาว แต่จะกินอาหารสองมื้ออย่างง่ายๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมจะต้องมีความตั้งใจจริงในการฝึกภาวนาร่วมกันในรูปแบบของการฝึกเข้มตลอดวัน สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การฝึกในลักษณะนี้มาก่อน ขอเพียงมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวลาตลอด ๗ วัน กับการฝึกฝนเรียนรู้ด้านในกับตนเอง