15.1.09

เรื่องของใจ

"ความเมตตาสงสารที่อยู่ในหัวใจของชาวบ้านนั้น
เป็นสิ่งประณีตเสียยิ่งกว่าคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ไว้ในมุมวัด"

คาลิล ยิบราน