31.8.08

เยือนจุฬ่า"พื้นฐานจิตตปัญญาศึกษากับการภาวนา"
โดย วิจักขณ์ พานิช
ร่วมกับเพื่อนๆชาวจิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
พี่หมู พี่นอย เพ็นกวิน นภา และ ภูมิ

๒๙ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
อาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"spirituality in education"
29, 31 August 2008
Faculty of Arts
Chulalongkorn University